Jesteś tutaj: Home »

Urząd Wojewódzki

medium_news_header_15.jpg

Wiemy jak będzie wyglądał

Lubuski Urząd Wojewódzki  po remoncie

Rozstrzygnięty został konkurs architektoniczny na koncepcję modernizacji budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego i zagospodarowania terenu wokół niego. Najlepszy projekt przygotowała Grupa Architektoniczna Domino ze Szczecina.

Potrzeba ogłoszenia konkursu

Ekspertyza techniczna budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego wraz z tarasem, przeprowadzona przez Instytut Budownictwa Politechniki Wrocławskiej wykazała m.in:

zły stan techniczny budynku jak i usytuowanie tarasu uniemożliwiające przeprowadzenie akcji ewakuacyjnej lub gaśniczej od frontu budynku,

duże straty ciepła generujące duże koszty ogrzewania,

konieczność modernizacji systemu wentylacji budynku,

istnienie licznych mostów termicznych,

rozszczelnienie styków zewnętrznej elewacji powodujące, iż ściany zewnętrzne silnie przeciekają.

Wskazano na konieczność naprawy przegród zewnętrznych elewacji oraz wymianę wyeksploatowanych okien na nowe, co wiąże się ze zdemontowaniem i wymianą wszystkich elementów obudowy łącznie z elementami nośnymi.

Ogłoszenie

Ogłoszenie konkursowe zamieszczone zostało na stronie intemetowej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 19.12.2008 r.

Warunki

Od konkurujących oczekiwano zaproponowania rozwiązań, które w ich ocenie poprawią warunki funkcjonowania LUW (w tym jego otoczenia urbanistycznego), oczywiście z uwzględnieniem uwarunkowań ekonomicznych.

Zasady wyboru projektu

Zamawiającemu zależało na uzyskaniu docelowej wizji umożliwiającej między innymi uporządkowanie kwartału – nawet w stosunkowo odległej perspektywie czasowej. Ingerencję w elementy zagospodarowania, w tym budynki należało potraktować jako koncepcję ich możliwych przekształceń (a nawet eliminacji) w celu poprawienia obrazu tego rejonu miasta.
Zakres szczegółowego opracowania projektów, w tym etapowania poszczególnych zadań będą przedmiotem negocjacji. Zamawiający oczekuje wyodrębnienia jako osobne etapy:

Projektu modernizacji elewacji,

Projektu instalacji oddymiającej,

Projektu instalacji wentylacyjnej

Projektu modernizacji (nadbudowy, rozbudowy, przebudowy lub zadaszenia etc.) tarasu wejściowego.

Skład komisji konkursowej

W celu oceny spełnienia przez uczestników konkursu wymagań określonych w regulaminie konkursowych, oceny prac konkursowych oraz wyboru najlepszych prac konkursowych powołano sąd konkursowy.
Kierownik Zamawiającego – Dyrektor Generalny LUW Jarosław Barańczak sprawował nadzór nad działaniami sądu konkursowego w zakresie zgodności konkursu z przepisami i regulaminem konkursu. W skład sądu powołani zostali pracownicy merytoryczni Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz architekci rekomendowani przez Stowarzyszenie Architektów Polskich.
W skład sądu konkursowego weszli:

mgr inż. arch. Stanisław Kondarewicz – SARP Szczecin – przewodniczący,

Krystyna Kowałko – Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego LUW – członek sądu konkursowego,

Bohdan Tołkacz – Kierownik Oddziału Gospodarki Przestrzennej w Wydziale Infrastruktury LUW – członek sądu konkursowego,

mgr inż. arch. Leszek Horodyński, SARP Gorzów, sędzia referent sądu konkursowego, rekomendowany przez SARP,

mgr inż. arch. Dariusz Górny, SARP Gorzów, sędzia referent sądu konkursowego, rekomendowany przez SARP,

mgr inż. arch. Roman Ropela, SARP Gorzów, członek sądu konkursowego, rekomendowany przez SARP,

mgr inż. arch. Tomasz Klimek, SARP Gorzów, sekretarz sądu konkursowego, rekomendowany przez SARP.

WYNIKI KONKURSU ARCHITEKTONICZNEGO, JEDNOETAPOWEGO, OTWARTEGO NA KONCEPCJĘ ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OPRACOWANIE KONCEPCJI MODERNIZACJI BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO.

Do udziału w konkursie zgłosiły się 43 zespoły projektowe, z czego 20 zespołów złożyło prace konkursowe. Wszystkie zgłoszone prace zostały dopuszczone do oceny sądu konkursowego.
Zgodnie z Regulaminem 3 kwietnia 2009 r. o godzinie 14:00 w budynku LUW przy ul. Jagiellończyka 8 w Gorzowie Wlkp. na posiedzeniu sądu nastąpiło rozszyfrowanie prac i ogłoszenie wyników:

I miejsce praca nr 13 – (kod 756657)
DOMINO GRUPA ARCHITEKTONICZNA WOJCIECH DUNAJ SZCZECIN

Zespół w składzie:
mgr inż. arch. Wojciech Dunaj
Anita Dunaj
Izabela Chruściel
Michał Kędzia
Maciej Borecki
współpraca: Paweł Różak
konsultacje: Zenon Leoniewski, Janusz Pałamar, Nina Julia Anosowicz

II miejsce praca nr 09 – (kod 666666)
BIURO PROJEKTÓW – PRACOWNIA AUTORSKA ?DOM” Spóka z o.o., GORZÓW WLKP.

Zespół w składzie:
mgr inż. arch. Jacek Sierakowski
mgr inż. arch. Paweł Sierakowski
współpraca: Monika Naumowicz, Jakub Słota

II miejsce praca nr 01 – (kod 1401222)
?ATRIUM” AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTURY MARIAN URBAŃSKI POZNAŃ

Zespół w składzie:
mgr inż. arch. Marian Urbański

Wyróżnienie praca nr 10 – (kod 082006)
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ZBIGNIEW MIKĘ POZNAŃ

Zespół w składzie:
mgr inż. arch. Zbigniew Mikę
arch. Jacek Twardowski
Adam Krupiński
Eugeniusz Milewski
współpraca: arch. Marcin Hamerski

Wyróżnienie praca nr 16 – (kod 000008)
AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY KURYŁOWICZ &ASSOCIATES WROCŁAW

Zespół w składzie:
prof. dr hab. arch. Stefan Kuryłowicz
Arkadiusz Chamielec
Artur Płaza
Marcin Łopatka
Bartosz Płaza
Współpraca: Wojciech Robak, Piotr Szpara, Ewa Patas
Konsultacje: Emilia Putresza, Anna Kosoń

Wyróżnienie praca nr 20 – (kod 979509)
AUA STUDIO ADAM URBANIAK WARSZAWA

Zespół w składzie:
mgr inż. arch. Adam Urbaniak
mgr inż. arch. Agnieszka Nowak
inż. arch. Maciej Jakub Chlebuś
mgr inż. arch. Kamil Chmielewski
współpraca: inż. arch. Katarzyna Nowosad, mgr inż. arch. Justyna Chmielewska
konsultacje: mgr inż. Marcin Andrzejewski

Wyróżnienie praca nr 14 – (kod 000007)
STUDIO ARCHITEKTONICZNE „FUTURA” ANDRZEJ MALINGOWSKI BYDGOSZCZ

Zespół w składzie:
mgr inż. arch. Andrzej Malingowski
mgr inż. arch. Sławomira Malingowska

Dalsze działania

W toku dalszych działań autor najlepszej, koncepcyjnej pracy konkursowej zostanie zaproszony do negocjacji na opracowanie na jej podstawie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją.