KONKURS SARP nr 997

KONKURS ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY NA OPRACOWANIE KONCEPCJI BUDOWY SIEDZIBY URZĘDU SKARBOWEGO ORAZ LUBUSKIEGO URZĘDU CELNO-SKARBOWEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM WRAZ Z UKSZTAŁTOWANIEM BEZPOŚREDNIEGO OTOCZENIA URBANISTYCZNEGO

Zadaj pytanie

Podaj wynik (cyfra lub słownie) prostego działania matematycznego: dwa dodać dwa to...

Pytania i odpowiedzi

Pobierz zbiorczy arkusz pytań i odpowiedzi.

Odpowiedź:

Tak. Poza działkami gruntu nr 352/1, 352/3, 1857/3, 1857/4, 1857/8, na których realizowana będzie inwestycja US i LUCS, dla których zapisy w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego są nienaruszalne, miasto dopuszcza możliwość zmiany MPZP na pozostałym terenie.

Odpowiedź:

Należy zaprojektować strzelnicę o pięciu stanowiskach strzeleckich, o długości 25 m, przystosowaną do strzelań ze zmiennych linii ognia oraz do elektronicznego symulatora strzeleckiego.
Strzelnica powinna być powiązana funkcjonalnie z zapleczem socjalnym (szatnie, toalety, pomieszczenie udzielania pomocy medycznej)

Odpowiedź:

Radcy prawni US
Jednostki KAS US
Kancelaria tajna LUCS
Sala szkoleniowa US
Magazyn depozytowy LUCS
Strzelnica z infrastrukturą LUCS
Archiwum zakładowe US
Magazyn egzekucyjny US

Odpowiedź:

Nie narzuca się warunków w tym zakresie.

Odpowiedź:

Kancelaria tajna jest powiązana funkcjonalnie z Lubuskim Urzędem Celno-Skarbowym. KT musi być zlokalizowana w strefie ochronnej II, do której dostęp jest ograniczony do niezbędnego minimum. Wejście do strefy i kancelarii z wykorzystaniem podwójnego SKD (wejście i wyjście), drzwi antywłamaniowe (zamki i drzwi certyfikowane w odpowiedniej klasie), system monitoringu wizyjnego.

Odpowiedź:

Jeżeli oba urzędy będą w jednym budynku to nie. W przeciwnym wypadku rozstrzygnięcie pozostawia się w gestii uczestnika konkursu.

Odpowiedź:

Powinna być powiązana funkcjonalne z Lubuskim Urzędem Celno-Skarbowym. Nie powinna być na parterze i nie na ostatnim piętrze (najlepiej od II pietra). Dostęp do pomieszczeń KT powinien być ograniczony do prowadzenia obsługi kancelaryjnej (przyjmowanie i ekspediowanie dokumentów zawierających informacje niejawne, realizacja prac np. serwisowych, itp.)

Odpowiedź:

Powinna być powiązana z Urzędem Skarbowym, preferowane położenie blisko sekretariatu, piętro bez znaczenia. Sala będzie współużytkowana przez US i UCS. Można przewidzieć możliwość podziału pomieszczenia w proporcjach 50:50 ścianą przesuwną na dwa mniejsze.

Odpowiedź:

Tak. Są to piony zawarte w strukturze organizacyjnej US, ale tak jak jest to w przypadku komórki dochodzeniowo-śledczej UCS funkcjonalne jest umiejscowienie na tej samej kondygnacji co pion czy właściwa komórka organizacyjna.

Odpowiedź:

TAK – należałoby założyć położenie głównie Oddziału Celnego na jak najniższej kondygnacji z uwagi na obsługę bezpośrednią przedsiębiorców w tym agencji celnych oraz w miarę możliwości projektowych - komórki dochodzeniowo-śledczej w/z z częstymi wezwaniami na przesłuchania. Pomieszczenia OC blisko siebie oraz pomieszczenia komórki dochodzeniowo-śledczej wraz z pomieszczeniem do przesłuchań również byłoby dobrze aby były blisko siebie oraz umieszczenie obsługi bezpośredniej wykonywanej przez OC na wspólnej z Urzędem Skarbowym sali obsługi.

Odpowiedź:

TAK, natomiast należałoby założyć położenie głównie Oddziału Celnego na jak najniższej kondygnacji z uwagi na obsługę bezpośrednią przedsiębiorców w tym agencji celnych oraz w miarę możliwości projektowych - komórki dochodzeniowo-śledczej w/z z częstymi wezwaniami na przesłuchania. Pomieszczenia OC blisko siebie oraz pomieszczenia komórki dochodzeniowo-śledczej wraz z pomieszczeniem do przesłuchań również byłoby dobrze aby były blisko siebie. Pozostałe komórki mogą realizować zadania w pomieszczeniach na różnych kondygnacjach.
Z zastrzeżeniem umieszczenia obsługi bezpośredniej wykonywanej przez OC na wspólnej z Urzędem Skarbowym sali obsługi.

Odpowiedź:

Magazyn depozytowy posiada rampę oraz miejsce postojowe TIR do rozładunku i może być lokalizowany w innym budynku niż biurowy.
Natomiast archiwum zakładowe powinno być w budynku głównym - biurowym z uwagi na częste korzystanie przez komórki organizacyjne z archiwum.

Odpowiedź:

Program funkcjonalny zawiera zapisy mogące świadczyć o liczbie mnogiej budynków (np. pkt 2.3.), ale niekoniecznie powinny one dot. wydzielania odrębnych budynków na US i UCS. Mogą to być odrębne skrzydła + wspólny hall, co ograniczałoby koszty np. ochrony czy podziału jakiś dodatkowych pomieszczeń wskazanych w pytaniu. Dodatkowo odpowiedź na zadane pytanie zawiera odpowiedź do pkt.40

Odpowiedź:

Należy przewidzieć minimum 3 miejsca postojowe dla ciągników siodłowych, jest to zawarte w pkt 3.2.2. Programu funkcjonalnego. Pojazdy w tym miejscu oczekują na przeprowadzenie kontroli i nałożenie ewentualnych znaków urzędowych/plomb. Natomiast zapis „Na terenie inwestycji należy zaprojektować magazyn depozytowy o powierzchni min. 150 m² połączony z rampą do wyładunków z jednym stanowiskiem dla samochodów ciężarowych typu TIR” dot. miejsca z rampą przy magazynie depozytowym, aby można było wyładować samochód typu TIR.

Odpowiedź:

Wymagana ilość pomieszczeń 8 pomieszczeń dwuosobowych. Planuje się pozostawienie wolnych pomieszczeń znajdujących się w obrębie kancelarii tajnej, pomieszczenia te zostaną wykorzystane w późniejszym czasie w zależności od potrzeb jednostki.

Odpowiedź:

Rozbieżność pomiędzy etatami na Sali, a ilością stanowisk, wynika z faktu, że np. w ramach akcji PIT stali pracownicy Sali wspomagani są przez innych pracowników urzędu, aby rozładować kolejki. Ponadto jak w przypadki pandemii COVID w wyniku zakazu obsługi Podatników w pokojach, chwilowo wolne okienka wykorzystywane są do obsługi Podatników z np. czynności sprawdzających, egzekucji, rachunkowości.

Odpowiedź:

Różnica pomiędzy ilością etatów a stanowiskami wynika z faktu, że część zadań realizowanych jest przez pracownika na 2 stanowiskach pracy w związku z rotacją na Sali obsługi klientów (pracownicy z swoich pokoi schodzą czasowo na salę obsługi tak jest w komórce SOB, SKI, SPA) oraz w przypadku nieparzystej ilości osób w komórce np. jeżeli komórka na dzień pisania planu miała 8 osób z kierownikiem to zaplanowano 1 pokój dla kierownika i 4 pokoje dwuosobowe. Powierzchnia netto dotyczy ilości etatów, a nie ilości stanowisk pracy. Ponadto powierzchnię netto 25m²/etat należy traktować jako maksymalną – nieprzekraczalną, a nie optymalną. Powierzchnia netto może być powiększona o magazyn depozytowy.

Odpowiedź:

Istniejący plan zakłada wyburzenia budynków na obszarze planu. Jednocześnie informujemy, że poza działkami gruntu nr 352/1, 352/3, 1857/3, 1857/4, 1857/8, na których realizowana będzie inwestycja, dla których zapisy w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego są nienaruszalne, miasto dopuszcza możliwość zmiany w MPZP na pozostałym terenie. Możliwe jest np. zaproponowanie nowej formy i lokalizacji budynku Klubu Sportowego Admira.

Odpowiedź:

Istniejący plan zakłada wyburzenia budynków na obszarze planu. Jednocześnie informujemy, że poza działkami gruntu nr 352/1, 352/3, 1857/3, 1857/4, 1857/8, na których realizowana będzie inwestycja, dla których zapisy w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego są nienaruszalne, miasto dopuszcza możliwość zmiany w MPZP na pozostałym terenie. Możliwe jest np. zaproponowanie nowej formy i lokalizacji budynku Klubu Sportowego Admira.

Odpowiedź:

Większość działek w obszarze otoczenia urbanistycznego to działki prywatne – obecnie brak jest informacji o planowanych inwestycjach w tym zakresie. Zamawiający liczy na to, że realizacja tak znaczących obiektów jakimi są siedziby Urzędu Skarbowego oraz Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w tym rejonie miasta pobudzi koniunkturę budowlaną. Miasto Gorzów Wlkp. w chwili rozpoczęcia inwestycji będzie uczestniczyć w realizacji infrastruktury drogowej i technicznej. Jednocześnie informujemy, że poza działkami gruntu nr 352/1, 352/3, 1857/3, 1857/4, 1857/8, na których realizowana będzie inwestycja, dla których zapisy w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego są nienaruszalne, miasto dopuszcza możliwość zmiany w MPZP na pozostałym terenie.

Odpowiedź:

W ramach zadania konkursowego oprócz opracowania koncepcji na działkach gruntu nr 352/1, 352/3, 1857/3, 1857/4, 1857/8, Zamawiający oczekuje określenia kontekstu urbanistycznego dla planowanej inwestycji. Teren opisany w załączniku nr 14 jako obszar zagospodarowania (oznaczenie kolorem czerwonym) to teren inwestycji, natomiast obszar otoczenia urbanistycznego (oznaczenie w załączniku kolorem zielonym), to objęty miejscowym planem zagospodarowania obszar, którego opracowanie w pracy konkursowej może być zarówno zawężone, jak i potraktowane w sposób schematyczny – blokowy. To dla tego terenu Zamawiający oczekuje propozycji schematycznego ukształtowania zabudowy lub układu komunikacyjnego, porządkującego sąsiedni teren w kontekście przyjętych rozwiązań projektowych oraz zapisów obowiązującego planu miejscowego. Zakres i sposób przedstawienia tej części opracowania pozostawia się w gestii uczestników konkursu. Jednocześnie informujemy, że poza działkami gruntu nr 352/1, 352/3, 1857/3, 1857/4, 1857/8, na których realizowana będzie inwestycja dla których zapisy w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego są nienaruszalne, miasto dopuszcza możliwość zmiany w MPZP na pozostałym terenie.

Odpowiedź:

Wskazany w załączniku nr 14 obszar zagospodarowania (oznaczenie kolorem czerwonym) to teren znajdujący się w dyspozycji Zamawiającego, na którym powinny znaleźć się obiekty Urzędu Skarbowego oraz Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego, a także obiekty towarzyszące instytucjom takie jak parkingi, garaże place etc. Zagospodarowanie tego terenu w całości jest obligatoryjne. Natomiast obszar otoczenia urbanistycznego (oznaczenie w załączniku kolorem zielonym), to objęty miejscowym planem zagospodarowania obszar, którego opracowanie w pracy konkursowej może być zarówno zawężone, jak i potraktowane w sposób schematyczny – blokowy. Zamawiający oczekuje jedynie określenia kontekstu urbanistycznego. Zakres i sposób tego określenia pozostawia się w gestii uczestników konkursu.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia Wykonawcy wybór w zakresie sposobu zaprojektowania miejsc parkingowych dla działu egzekucji, przy czym teren musi być co najmniej ogrodzony. W przypadku garaży Zamawiający pozostawia wybór, co do ich lokalizacji. Mogą być wolnostojące.

Odpowiedź:

Tak Urząd Skarbowy powinien posiadać Salę Obsługi Podatników. Informację nt. Sali obsługi zawiera załącznik 9.1 komórka B59. Przy czym niezależnie od tego Urząd Skarbowy i Lubuski Urząd Celno-Skarbowy w Gorzowie Wlkp. powinny posiadać wspólną salę obsług.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia Wykonawcy wybór w zakresie sposobu zaprojektowania parkingu. Jednocześnie zgodnie z odpowiedzią na pytanie 18 przypominamy, że Zamawiający preferuje niewykonywanie kondygnacji podziemnej.

Odpowiedź:

W określonej w programie funkcjonalnym powierzchni parkingu należy uwzględnić wszystkie elementy niezbędne do jego funkcjonowania. Podana minimalna powierzchnia parkingów dotyczy wszystkich miejsc postojowych. W programie funkcjonalnym określono iż planowana ilość etatów wyniesie 350, planując miejsca parkingowe należy uwzględnić planowaną ilość etatów jak również miejsca parkingowe dla petentów Urzędu Skarbowego oraz Lubuskiego Urzędu Celno –Skarbowego. Ewentualne rozdzielenie parkingów jak i sposób zagospodarowania terenu pozostawiamy Wykonawcy koncepcji z zastrzeżeniem że winny być spełnione warunki określone w Uchwale Nr XXXVII/584/08 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp.

Odpowiedź:

Załącznik nr 18 określa, które zapisy Istotnych Postanowień Umownych nie będą podlegały negocjacjom z Wykonawcą i zmianom na etapie negocjacji treści Umowy, w zależności od zaznaczenia czy w całości, czy w części.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje aktualnymi „średnimi cenami rynkowymi” dla Gorzowa Wlkp. Pozyskanie takich cen pozostawiamy w gestii Wykonawcy pracy konkursowej.

Odpowiedź:

W programie funkcjonalno-użytkowym określono iż planowana ilość etatów wyniesie 350, planując miejsca parkingowe należy uwzględnić planowaną ilość etatów jak również miejsca parkingowe dla petentów Urzędu Skarbowego oraz Lubuskiego Urzędu Celno –Skarbowego.
Ewentualne rozdzielenie parkingów jak i sposób zagospodarowania terenu pozostawiamy Wykonawcy koncepcji z zastrzeżeniem że winny być spełnione warunki określone w Uchwale Nr XXXVII/584/08 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. w rejonie ulic: Zielona, Grobla i Wał Okrężny stanowiącej załącznik Nr 12 do regulaminu konkursu.

Odpowiedź:

Ostateczna decyzja co do sposobu rozmieszczenia budynków powinna wynikać z analiz własnych Wykonawcy koncepcji z zastrzeżeniem że winny być spełnione warunki określone w Uchwale Nr XXXVII/584/08 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. w rejonie ulic: Zielona, Grobla i Wał Okrężny stanowiącej załącznik Nr 12 do regulaminu konkursu.

Odpowiedź:

Wszystkie dokumenty, o których mowa w pkt. III Regulaminu Konkursu należy załączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie. Jednocześnie informujemy, że nie wyrażamy zgody na załączenie do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie oświadczeń na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w konkursie określonych w pkt. III Regulaminu Konkursu.

Odpowiedź:

Oświadczenia i karta zgłoszenia w formie oryginału. Pozostałe dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez uczestnika konkursu lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania. Pełnomocnictwo w formie oryginału lub odpisu pełnomocnictwa sporządzonego przez notariusza.

Odpowiedź:

  • dokumenty składane przez podmioty zagraniczne należy złożyć zgodnie z Regulaminem (Rozdział III punkt 9).
  • każdy uczestnik składa je osobno.
  • dokument wymieniony w punkcie 1k należy napisać.

Odpowiedź:

  • zgodnie z załącznikiem nr 3 dowodami są referencje bądź inne dokumenty, wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. W przypadku dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie.

Odpowiedź:

  • wpisać lidera i partnera konsorcjum
  • wpisać branże
  • należy określić formę współpracy (np. umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie, umowa- konsorcjum, zobowiązanie do udostepnienia zasobów itp.)

Odpowiedź:

W przypadku konsorcjum należy wyznaczyć lidera konsorcjum i partnera konsorcjum. Lider konsorcjum i partner konsorcjum muszą upoważnić osobę do występowania w ich imieniu poprzez złożenie stosownego pełnomocnictwa. Zgodnie z art. 23 ust. 2 Pzp w przypadku gdy wykonawcy zdecydują się na wspólny udział w postępowaniu przetargowym, muszą określić swojego reprezentanta. Oznacza to, że w ofercie powinni przedłożyć zamawiającemu dokument, z którego wynika, kto oraz w jakim zakresie reprezentuje daną grupę wykonawców.
Z art. 23 ust. 3 Pzp wynika, iż do każdego z osobna podmiotu wchodzącego w skład konsorcjum stosuje się przepisy dotyczące wykonawcy. Innymi słowy, każdy z członków konsorcjum oddzielnie musi wykazać brak podstaw wykluczenia z postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń woli w zakresie wymienionych w pytaniu zaświadczeń. Zamawiający wymaga aby Uczestnik konkursu do wniosku do udziału w konkursie złożył stosowne oświadczenia zgodnie z rozdziałem III ust. 4 pkt.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie dokumentów potwierdzających udział w postępowaniu, o których mowa w rozdziale III ust. 4 pkt. g) – j) Regulaminu konkursu po rozstrzygnięciu konkursu. Wskazane powyżej dokumenty należy złożyć wraz z wnioskiem do udziału w konkursie

Odpowiedź:

Należy dołączyć zaświadczenia o niezaleganiu z ZUS, US oraz informację z Krajowego Rejestru Karnego osobno dla każdego ze wspólników.

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią załącznika nr 1 (Zgłoszenie udziału w konkursie) należy podać członków zespołu autorskiego, z których przynajmniej jedna osoba powinna posiadać aktualne uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń i być członkiem Izby Architektów RP, a przypadku osób spoza terenu Rzeczypospolitej Polskiej - posiadać właściwe aktualne uprawnienia dla danego państwa i spełniać warunki wskazane w odpowiedzi nr 4. Podstawą weryfikacji czy zespół składający pracę konkursową został zakwalifikowany do udziału w konkursie jest tylko i wyłącznie osoba architekta wykazana jako spełniająca wymagania określone w punkcie III.1.a) regulaminu konkursu i wykazana w zał. nr 1 i zał. nr 7.

Odpowiedź:

Zgodnie z Regulaminem "Zamawiający uzna, że warunek został spełniony w tym zakresie, jeżeli Uczestnik konkursu wykaże, że w skład zespołu autorskiego wchodzi przynajmniej jedna osoba przeznaczona do realizacji zamówienia (...) oraz, że osoba ta wykonała co najmniej jedną usługę polegającą na koordynacji wykonania jako autor lub współautor dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem dla niej nadzoru autorskiego dotyczącą budowy budynku użyteczności publicznej o powierzchni zabudowy minimum 2000 m2, która zakończyła się sfinalizowaniem budowy i uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie w ciągu ostatnich 10 lat". Jeżeli referencje wystawione są na biuro projektowe, należy do nich dołączyć oświadczenie architekta, że w pracach nad budynkiem, którego referencje dotyczą był on autorem lub współautorem dokumentacji projektowej.

Odpowiedź:

Załącznik nr 4 dotyczy tylko zwycięzcy konkursu i ma być złożony przed wypłaceniem nagród i przed zaproszeniem zwycięzcy do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki przewidziane w art. 67 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 111 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu, punkt III.1.a), określone są warunki jakie musi spełniać przynajmniej jedna osoba wchodząca w skład zespołu autorskiego. Osoba ta musi być wykazana imiennie w "Zgłoszeniu udziału w konkursie" (załącznik nr 1) i w "Karcie Identyfikacyjnej Uczestnika konkursu" (załącznik nr 7). W przypadku gdy uczestnictwo tej osoby w składzie zespołu autorskiego wynika ze "Zobowiązania do udostępnienia zasobów", osoba ta powinna być wykazana imiennie również w ww. zobowiązaniu (załącznik nr 3).